sociale werken

De sociale werken zijn de bestaansreden bij uitstek van LC Gent-Gand, die zoals alle Lions Clubs ter wereld zich – trouw aan de leuze We Serve – met man en macht ten dienste stelt van de minstbedeelden onder ons.

Sedert tientallen jaren is ons belangrijkste sociaal werk Lionshulp vzw, een home voor door de jeugdrechter geplaatste jonge dames aan wie wij een substitutietehuis bieden. Dit tehuis is sedert 1971 gevestigd in belangrijke gebouwen gelegen aan de Golfweg te Gent die werden opgericht dankzij de hulp van onze leden en de opbrengsten van de toentertijd met groot succes ingerichte Floraliënbals en jaarlijkse prestigieuze filmvoorstellingen in de Capitool in Gent.

Het tehuis aan de Golfweg, dat een ware KMO is en waarvan de aanzienlijke gebouwen veel onderhoud vergen, wordt uitgebaat in het kader van een vzw die door onze leden wordt beheerd.

Naast het tehuis aan de Golfweg, heeft onze club door de jaren heen meerdere sociale werken op stelselmatige wijze financieel gesteund. Bij wijze van voorbeeld kunnen worden aangehaald: het Hulphuizeke, het CAT (zijnde een preventiecentrum inzake drugs en andere toxicomanieën), het home De Heide in Merelbeke of nog Rozemarijn.

Onze actuele rode draden zijn, naast het tehuis aan de Golfweg, Habbekrats, Toontje, Thaleia, het centrum voor hippotherapie te Landegem, de Fontein en Mus-e. Bij de werking van deze sociale werken, die we op bestendige basis financieel steunen, zijn telkens een of meerdere van onze leden op de een of andere wijze actief betrokken.

De Fontein

Onze club heeft tevens een vzw opgericht die de occasionele hulpaanvragen bestudeert die de leden van de club aanreiken. Het kan gaan om individuele hulpbehoevenden of lokale sociale werken dan wel om, hetzij in mindere mate, sociale werken die hun activiteiten in de Derde Wereld ontplooien. De raad van beheer van deze vzw, die bestaat uit leden van de club, oordeelt geval per geval over de opportuniteit van een hulpverlening.

Al deze sociale werken vergen financiële middelen en van oudsher zetten onze leden zich dan ook in om die in te zamelen. Sedert enkele jaren organiseren wij aldus een jaarlijkse fietstocht. In 2023 is het uitgegroeid tot een fiets-, oldtimers en elektrische wagens rally gevolgd door een tuinfeest. Het succes van deze evenementen en van de daarbij horende sponsoring zijn onmisbaar voor de goede werking van onze sociale werken.

Tenslotte kan worden aangehaald dat onze clubleden, jaar in jaar uit, maandelijks gehandicapten vervoeren naar hun geliefkoosde zaterdagmiddagactiviteit. De club neemt met haar leden ook deel aan de jaarlijkse fondseninzameling ten bate van de Voedselbank.